இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:56 AM

ஈஷா யோக வகுப்பு 7 படிகளைக் கொண்டது.
1-லிருந்து 6 படிகள்,எளிமையான யோக பயிற்சிகள், வகுப்புகள், சத்குருவால் வழிநடத்தப்படும் தியான வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.இந்தப்படிகள் சுயமாக செல்லக் கூடியவை. உங்கள் வசதிக்கேட்ப நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
7-வது படி சக்தி வாய்ந்த ஷாம்பவிமஹாமுத்ரா கிரியாவுக்கு தீக்ஷை வழங்குவதை உள்ளடக்கியது. இந்தப் படி நேரலையாக குறிப்பிட்ட நாட்களில்வழங்கப் படுகிறது.
7-வது படிக்கு தகுதி பெற 1 முதல் 6 வரையிலான படிகளை நீங்கள் முடித்திருக்க வேண்டும்.
மேலதிக விபரங்களுக்கு https://innerengineering.sadhguru.org/ தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article