എന്താണ് ഡീപ് ഡൈവ് വീഡിയോകൾ?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:23 AM


ഡീപ് ഡൈവ് വീഡിയോകൾ എന്നത് ചോദ്യോത്തര വീഡിയോകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്, സാധാരണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും സദ്ഗുരു വിശദമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഓരോ ഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീപ് ഡൈവ് ശേഖരം തുറക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഘട്ടം 2 പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഘട്ടം 2-ന്റെ ഡീപ് ഡൈവ് വീഡിയോകളിലേക്ക് പ്രവേശനം  ലഭിക്കൂ. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, എല്ലാ ഡീപ് ഡൈവ് വീഡിയോകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.