ప్రోగ్రామ్ భాషను మార్చుకోవచ్చా?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:07 AM

 ఒకసారి ప్రోగ్రామ్‌కు రిజిస్టర్ చేసుకున్నాక, ఏ స్టెప్పు కైనా సరే మీరు భాషను మార్చుకునే అవకాశం ఉండదు.