ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ಏಕೆ ?(iOS ಬಳಕೆದಾರರು)

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:44 AM

 ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಆಪಲ್ ಖರೀದಿ ನೀತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಇನ್- ಆ್ಯಪ್‌ ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಆಪಲ್ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.