ഓരോ ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി എന്താണ്?

Modified on Fri, 22 Sep, 2023 at 8:23 AM

ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയപരിധി ഇല്ലെങ്കിലും, ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പരമാവധിയാക്കാൻ ഓരോ ഘട്ടവും ഒറ്റയിരുപ്പിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.