వేరువేరు స్టెప్పులను చేసేటప్పుడు నేను భోజనం చేయవచ్చా?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:21 AM


 సాధారణంగా సెషన్లకు కడుపు కొద్దిగా ఖాళీగా ఉండేలా చూసుకోవడం ఉత్తమం. అంటే భోజనం వెంటనే కాకుండా ఉండాలి. అదనపు వివరాలు ప్రోగ్రామ్ సమయంలో మీకు అందించబడతాయి.