ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా కూర్చోవాలి?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:20 AM


 సౌకర్యంగా ఉన్నట్లయితే కాళ్లు మడుచుకొని నేలపై కూర్చోవడం ఉత్తమం. అది సాధ్యపడకపోతే కుర్చీపై కూర్చోవచ్చు.