പ്രോഗ്രാമിനായി എന്തിനാണ് എന്നിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത്? (iOS ഉപയോക്താക്കൾ)

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:25 AM

Apple ഉപകരണങ്ങളിൽ, Apple-ന്റെ ഇൻ-ആപ്പ് പർച്ചേയ്‌സ് പോളിസികൾക്ക്  അനുസൃതമായി, ആപ്പിനുള്ളിൽ പ്രോഗ്രാം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് Apple ഈടാക്കുന്ന അധിക ചിലവ് ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article