രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

Modified on Fri, 22 Sep, 2023 at 8:23 AM

നിങ്ങൾ പണമടച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് SMS വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഒരു ഇ-രസീത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് പ്രതിഫലിക്കുന്നതിന് 5-7 ദിവസം കാത്തിരിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം. കൂടുതൽ സഹായത്തിന്, നിങ്ങൾ പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവ് സഹിതം support.ishafoundation.org എന്നതിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് SMS വഴി ഒരു ഇ-രസീത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇമെയിൽ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, noreply@innerengineering.com എന്നതിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിലിനായി നിങ്ങളുടെ സ്പാം/പ്രമോഷൻ ഫോൾഡർ പരിശോധിക്കുക. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും noreply@innerengineering.com എന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫയർവാളോ ആപ്പോ ഇല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്തുണയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെടുക.