എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ എന്റെ വിലാസമോ ഫോൺ നമ്പറോ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം?

Modified on Fri, 22 Sep, 2023 at 8:26 AM

ലാപ്‌ടോപ്പ്/ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പിലെ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് https://online.innerengineering.com/ml/login -ലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. "പ്രൊഫൈൽ" വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.