ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:26 AM

നിങ്ങൾ ലാപ്‌ടോപ്പ്/ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പിൽ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ:

ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക: 
https://online.innerengineering.com/ml/login  എന്നിട്ട് "ലോഗിൻ" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഇമെയിൽ ഐഡി/ഫോൺ നമ്പർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

നിങ്ങൾ സദ്ഗുരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ:


സദ്ഗുരു ആപ്പിൽ, ദയവായി ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Google, Facebook അല്ലെങ്കിൽ Apple അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം.

പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, support.ishafoundation.org-ൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക {list regional IVR numbers as applicable}.