ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇരിക്കുക?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:30 AM

സൗകര്യപ്രദമായി തറയിൽ കാലുകൾ പിണച്ച് ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കസേരയിൽ ഇരിക്കാം.