కొన్ని మాడ్యూలకు కడుపు తేలికగా ఉండడం అవసరం అన్నారు, దాని అర్థం ఏమిటి?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:16 AM

 దాని అర్థం ఏంటంటే, సెషన్‌కు ముందు కింద తెలుపబడిన కనీస వ్యవధిని ఇవ్వాలి:

· (బిస్కెట్లు, పండ్లు, మొదలైన) చిరుదిండి తీసుకున్నాక రెండున్నర గంటల వ్యవధి
· (టీ, కా,ఫీ జ్యూస్, మొదలైన) పానీయాలు తీసుకున్నాక గంటన్నర వ్యవధి
· సిగరెట్ తాగినట్లైతే గంటన్నర వ్యవధి
· మద్యం లేదా ఇతర మాదకద్రవ్యాలు తీసుకున్నట్లయితే 8 గంటల వ్యవధి
· మంచినీరు, సెషన్ ప్రారంభానికి ముందు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు.