ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:37 AM

ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ.

1–6ನೇ ಹಂತಗಳು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸರಳ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

7ನೇ ಹಂತವು ಶಾಂಭವಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಯ್ದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ (ಲೈವ್ ಅಗಿ ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1–6 ನೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 7ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 
https://isha.sadhguru.org/in/kn/inner-engineering  ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article