ಯಾವುದಾದರೂ ಹಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದೇ?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:38 AM

 ಒಂದೊಂದು ಹಂತವೂ ಹಿಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ.