ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, 7ನೇ ಹಂತದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ ?

Modified on Fri, 22 Sep, 2023 at 7:55 AM

ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾ ಮುದ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯ ದೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯು 7ನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನದವರೆಗಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 ದಯವಿಟ್ಟು ಮರು ಆಯ್ಕೆಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, 
isha.co/reschedule-policy