ചില മൊഡ്യൂളുകൾക്ക് ലഘു വയറിന്റെ അവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:28 AM

സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന മിനിമം ഇടവേള നിലനിർത്തുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം:
· ലഘുഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 2.5 മണിക്കൂർ ഇടവേള (കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ, ഒരു പഴം മുതലായവ)
· ഒരു പാനീയത്തിന് ശേഷം 1.5 മണിക്കൂർ ഇടവേള (ചായ, കാപ്പി, ജ്യൂസ് മുതലായവ)
· ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചതിന് ശേഷം 1.5 മണിക്കൂർ ഇടവേള
· മദ്യമോ മറ്റ് ലഹരിവസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം 8 മണിക്കൂർ ഇടവേള
സെഷനുമുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article