7వ స్టెప్పు కోసం నేను ఎంపిక చేసుకున్న తేదీలలో పాల్గొనలేకపోతే, తేదీలను మార్చుకోవడం ఎలా?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:06 AM

మీరు ఇంతకుముందు ఎంచుకున్న శాంభవి క్రియ ప్రసరణ తేదీ లోపు ఎప్పుడైనా సరే, ఒకసారి మాత్రమే మరొక భవిష్యత్ తేదీకి మార్చుకోవచ్చు. దయచేసి గమనించండి తేదీ మార్చుకునే వెసులుబాటు 7వ స్టెప్పు మొదలవ్వటానికి ఒకరోజు ముందు వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం <ఇక్కడ> రీషెడ్యూలింగ్ పాలసీని చూడవచ్చు.