ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:42 AM

 ಒಮ್ಮೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.