എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും മൊഡ്യൂളുകളും എനിക്ക് എവിടെ കാണാനാകും?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:27 AM

സദ്ഗുരു ആപ്പിൽ:
ഹോംപേജിലെ ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാർഡിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച്, "എന്റെ യാത്ര" എന്നതിന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ യാത്ര കാണാൻ കഴിയും.
       
ബ്രൗസറിൽ:

"എന്റെ യാത്ര" വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര കാണുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.