ശനി, ഞായർ എന്നീ 2 ദിവസങ്ങളിലെ സെഷനുകളിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:28 AM

ഉണ്ട്. 'ഘട്ടം 7: ശാംഭവി മഹാമുദ്ര ക്രിയയുടെ ദീക്ഷ'യിലെ എല്ലാ സെഷനുകളിലും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.