ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ ಮುಗಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ?

Modified on Fri, 22 Sep, 2023 at 7:42 AM

 ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.